7 iul. 2011

Credinţă veche versus suflu nou - partea 1

Credinţă veche versus suflu nou

Cu mulţi ani în urmă, am văzut o imagine care mi-a
rămas întipărită până azi pe retină. E imaginea beţivanului
din sat care încerca din răsputeri să îşi pună în mişcare căruţa
trasă de un cal. Stând cât putea el de drept, cu picioarele
proptite în podeaua căruţei, sărmanul om biciuia cu sârguinţă
bietul animal în timp ce, cu o râvnă la fel de mare, trăgea
îndărăt de hăţuri, nelăsând bidiviul întărâtat să pornească la
drum. Deseori, acest comportament dihotomic, prin care,
parcă, o mână ar porunci hăis şi cea!”, iar alta ho!”, este, din
păcate, vizibil şi în biserica Domnului. Dar ce e de făcut?
Renunţăm la mâna cu hăţurile sau la cea cu biciul? Punem
căruţa în mişcare insuflându-i avânt, suflu nou, sau o
menţinem în starea-i inertă de frică să nu se dezmembreze la
impactul cu gropile de pe drum? Acestea sunt frământări care
scot la lumină tendinţe, aparent contrastante, fie înspre
conservarea mesajului, fie spre prezentarea lui relevantă în
societatea postmodernă. Cele două tendinţe, puse faţă în faţă,
produc deseori tensiune, manifestată în biserică, în special
prin criza intergeneraţională. Aceasta merită o abordare în
detaliu, deoarece este o problemă care cunoaşte răspândire
generală în biserica lui Hristos.

Tensiunea dintre generaţii
Este o realitate uşor observabilă cum credincioşii, aflaţi
la vârsta caracterizată de nonconformism (adolescenţă şi
fragedă maturitate), ascultă cu neîncredere şi simţ critic
evocări cu caracter nostalgic de genul: „Pe vremea noastră
pocăinţa era altfel....” Fac acest enunţ cu pretenţie universală
deoarece nu a fost născocit de o minte subiectivă, ci este
confirmat de două mii de ani de istorie, în care fiecare
generaţie a experimentat, pe rând, şi entuziasmul unui suflu
nou, şi reticenţa unei atitudini conservatoare. În zilele noastre,
această tensiune iese la vedere în închinări publice unde
tinerii, cu dorinţa lor aprinsă de a reînnoi clipele de devoţiune
comunitară, scot din spatele cortinei „piese” în loc de cântări
sau ritmuri antrenante în loc de imnuri reverenţioase. În faţa
acestei adieri noi în închinarea bisericii, cei cărora mulţimea
anilor le-a dat voie să-şi bătătorească concepţiile religioase
intră în confortabila fortăreaţă a tradiţiei, murmurând cu
jumătate de glas: „noi nu aşa am primit credinţa,” asta, în cel
mai bun caz, sau bat cu pumnul în masă în încercarea de a-şi
impune autoritatea, apelând cu lamentaţie la evlaviosul
respect ce a început să nu-şi mai găsească adepţi în rândurile
tinerilor.
Aceasta este o tensiune care, atunci când apare ca
subiect de discuţie în starea de vorbă a credincioşilor, îi
incomodează pe unii dintre interlocutori şi îi umple de râcă
pătimaşă pe alţii.
Starea de încordare cu pricina, ce în multe locuri a
explodat, lăsând în urmă doar fărâme de biserică sau, mai
degrabă, o biserică fărâmiţată - dacă nu social, cel puţin
spiritual – se manifestă pe multe planuri, dintre care îl vom
aborda, în parcurgerea acestui capitol, pe cel mai evident în
biserica Domnului. Dar, mai întâi, e nimerit să luăm în
considerare pasajele biblice la care unii sau alţii apelează
atunci când creionează genericul discuţiilor conflictuale.
Un prim pasaj, invocat de obicei de către susţinătorii
generaţiei nostalgice, îl are în centru pe tânărul împărat
Roboam care, prin acţiuni şi vorbe pripite, declanşează
ruperea în două a regatului evreiesc. Capitolul doisprezece
din 1 Împăraţi se ocupă cu precădere de momentul de criză
generat de oscilarea nehotărâtă a împăratului între sfătuitorii
celor două generaţii şi ascultarea finală de sfetnicii netrecuţi
prin greutăţile vieţii. O decizie aşa de importantă, luată atât de
uşor de un împărat neexperimentat, creează precedentul unor
tulburări naţionale ce încearcă în mod repetat şi îndelung
naţiunea dezbinată a poporului ales. Cum s-a întâmplat
aceasta? Simplu: în loc să dea ascultare cuvintelor încercate de
vreme ale consilierilor ce gustaseră din înţelepciunea lui
Solomon, Roboam îşi pleacă voinţa în faţa îndemnurilor
îndrăzneţe şi superficiale, ivite dintr-o viaţă de huzur şi
iresponsabilitate a tovarăşilor săi.
Morala de aparenţă a acestui pasaj, aşa cum ar putea fi
ea evidenţiată de către categoria trecută prin viaţă a
comunităţii creştine, este că bătrânii au dreptate în orice
decizie ce priveşte conduita şi principiile de viaţă ale bisericii,
iar tinerii, care încearcă să aducă inovaţii de orice fel, sunt
mânaţi de influenţe periculoase ce trebuie sugrumate chiar
din faşă. Aşadar, pioasa orânduială transmisă tradiţional
trebuie păzită cu străşnicie, iar dacă mai îndrăznesc să îşi facă
apariţia şi unele tendinţe sfioase de schimbare, acestea să fie
anatema! Doar Roboam serveşte ca pildă elocventă pentru
înţelepciunea dată de vorbele încercate în marea învolburată a
vieţii şi pentru tragedia provocată de non-conformism.
Dar oare aceasta să fie adevărata lecţie dată de istoria
dezbinării Israelului? Bineînţeles că nu. Deşi în relatare sunt
implicate cele două generaţii, cu diferitele perspective asupra
vieţii, nu conflictul dintre ele, cu accentul pe dreptatea
universală a vârstnicilor, este evidenţiat de cronicarul veterotestamentar.
Chiar dacă prezentarea biblică pare aici să
descrie un consiliu al bătrânilor mai bun decât consiliul celor
aducători de schimbare, acesta este un caz ce trebuie păstrat în
contextul lui specific şi nu generalizat, tot aşa cum nu poate fi
generalizată nici vorbirea mai bună a tânărului Elihu în faţa
mult-mai-experimentaţilor săi tovarăşi, trăgându-se, ca
urmare, concluzia favorabilă superiorităţii înţelepciunii
tinereşti.
Un alt pasaj, sau mai degrabă serie de pasaje care de
data asta favorizează, în aparenţă, pe cei tineri sunt cele care
descriu pieirea primei generaţii din naţiunea israelită
călătoare prin deşert după ieşirea din captivitatea egipteană.
Relatările biblice ne înfăţişează două generaţii de oameni.
Prima este reprezentată de adulţii care au văzut toate
minunile eliberatoare ale lui Dumnezeu. Aceştia însă au pierit
în pustie, neîmplinindu-li-se speranţa intrării în ţara promisă,
din cauza neascultării de Dumnezeu. A doua generaţie de
israeliţi sunt fiii şi fiicele care s-au bucurat de împlinirea
promisiunii lui Dumnezeu. Ei au văzut cu ochii lor că
Dumnezeu se ţine de cuvânt şi ceea ce promite duce la
împlinire. Aplicată la conflictul dintre generaţii, această
porţiune de istorie biblică poate servi ca unealtă eficientă de
contraatac a tinerilor. Cine sunt cei pedepsiţi de Dumnezeu?
Cine sunt cei care au pierit în deşert fără să-şi finalizeze
călătoria? Evident, generaţia mai în vârstă! Asta să nu
însemne, oare, că aducătorii unei adieri proaspete în
atmosfera bisericii sunt mesagerii unei schimbări în mai bine?
Poate fi aşa în unele cazuri, însă tragedia primei generaţii
exodice nu presupune automat şi vinovăţia universală a celor
mai aşezaţi în datini şi şabloane. A fi deschis pentru
schimbare e un lucru bun, dar a ura de bine oricărei
schimbări, doar de dragul noului, devine o periculoasă
pripire. Seria de pasaje care să servească uneia sau alteia
dintre tabere ar putea continua, însă noi ne oprim aici în
speranţa că am reuşit să provocăm cititorul la o analiză mai
atentă a pasajelor biblice pe care unii le pun pe tavă în
tulburătoarea întreţinere a neînţelegerii şi a lipsei de toleranţă
dintre generaţii.
E momentul acum să luăm pe-ndelete un domeniu
relevant de exprimare a tensiunii intergeneraţionale pentru a
ilustra şi vizualiza mai bine dinamica conflictului: muzica în biserică.
(va urma)

Un comentariu: